Bemutatkozás

Az iskola egyik régi és nehezen megválaszolható kérdése, hogy miként lehet eredményes iskolát létrehozni, működtetni. Különösen érdekes ez a kérdés a hátrányos helyzetű tanulókkal is foglalkozó intézmények esetében. Csak azok az iskolák tudnak igazán eredményesek lenni, amelyek partnerközpontúak, figyelembe veszik az iskolahasználók igényeit.
A jó, a sikeres iskola létének ugyancsak feltétele a kooperatív iskola, amelyben a tantestület tagjai és a szülők sokféle interakcióban működnek együtt.
Láthatjuk tehát, hogy a sikeres, hatékony iskolai munka egyik fontos kulcs tényezője az intézmény partnerközpontú működése, amely a családdal való együttműködéstől kezdve, a gyermek igényeinek fokozott figyelembevételén át, a nevelőtestületi kooperáción keresztül, a tágabb kulturális közösséggel való összhangban valósul meg. Ezeket a szempontokat figyelembe véve végezzük ebben a tanévben is nevelő-oktató munkánkat.
A helyzetelemzést intézményünk alapdokumentumaira, statisztikáira alapoztam.
Feladatainkat, az iskolával szemben támasztott követelményeket és elvárásokat a törvényi előírások, a közvetlen partnereink véleményére épített nevelési-oktatási igények határozzák meg, mely alapja intézményünk pedagógiai programjának.
2011. szeptemberétől az Aba-Soponya Közoktatási Társulás megszűnésével iskolánk – a Gróf Zichy János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény- néven önálló intézményként kezdte meg nevelő-oktató munkáját- Soponya Nagyközség Önkormányzatának fenntartásában. 2012. szeptemberétől a jogszabályi változások következtében nevünk Gróf Zichy János Általános és Alapfokú Művészeti Iskolára változott.
2013. január 1-től az iskolák államosításával – állami intézményként- a Székesfehérvári Tankerületi Klebelsberg Intézményfenntartó Központ működteti és tartja fent intézményünket, melynek 2013. szeptemberétől új neve Zichy János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.
Intézményünk szakmai – pedagógiai munkáját a Pedagógiai Programunkban meghatározott alapelvek határozzák meg:
– oktatás-nevelés egyensúlya, magas színvonala
– eredményorientáltság
– nyitottság

A minőségpolitikával összhangban, az oktatásban a minőséget kell előtérbe helyezni.
Az oktatás minőségét leginkább befolyásoló tényező a fenntartói, felhasználói, megrendelői valós igény, melyet intézményünk szintjén is fokozottan figyelemmel kísérünk. A színvonal megtartásának, emelésének a záloga a rendszeres mérés, értékelés, ellenőrzés. Illetve a jó munka elengedhetetlen feltétele a rend és a fegyelem.
Az iskola vezetése és minden dolgozója elkötelezett a minőségi munka iránt. A minőségi munka minden kollegánk számára alapkövetelmény. Tevékenységünk központjában a magas szintű nevelő-oktató munka áll, amely biztosítja tanulóink tovább haladását, a szülők elvárásainak és a tanulók képességeinek megfelelően.
Pedagógiai hitvallásunk: A mindennapokban a gyermekközpontú szemléletben , a tanulók személyiségfejlődésének segítésében a differenciált képességfejlesztésben , kreativitás, az egyéni hajlamok, képességek sokirányú fejlesztésében , a tehetséges gyerekekkel való foglalkozásban valósul meg. Az oktatás mellett fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek megfelelő nevelésben is részesüljenek.
Azokat az alapvető erkölcsi normákat, morális magatartást (tisztesség, becsület, felelősségvállalás) viselkedésformákat próbáljuk erősíteni a tanulóinkban, amik ma ebben a rohanó világban is szükségesek, létfontosságúak.
A Zichy János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó alapfokú oktatási intézmény, amely a 2003/2004-es tanévtől művészetoktatással bővült, amely kiváló minősítést kapott.
Alapfeladatunk a tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása, művészeti iskola tanszakjain tanulók különböző irányú készségeinek fejlesztése, tehetségek kibontakoztatása.
A 2008/2009-es tanévtől az SNI tanulók oktatása integráltan történik.
Oktatásunk keretein belül, szervezünk:

• Témahetet (Egészséghét – október)
• Három hetet meghaladó projektet ( Adventtől-karácsonyig – november, december)
• Megvalósítjuk innovációnkat – Egészséges életmódra nevelés programját-(folyamatos)
• Moduláris oktatást
• Pénzügyi és vállalkozói témahét 2019. február 25.-március 1-ig
• Fenntarthatósági témahét 2019.március 18.- 2019. március 22-ig

FŐBB PEDAGÓGIAI, NEVELÉSI CÉLJAINK, FELADATAINK:

• Olyan légkör kialakítása, ahol a gyermekeink otthon érezhetik magukat
• az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk
• a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését támogatjuk
• az egyéni szükségletek és életkori jellemzők figyelembe vételével a gyermeki személyiség kibontakoztatása, fejlesztése a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül

Legfontosabb pedagógiai feladatunk a gyermekek teljes személyiségének fejlesztése, valamint a korszerű ismeretek képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése.
Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből.
Az intézmény kiemelt feladatának tekintjük a tehetséggondozást és felzárkóztatást. Célunk eszköze: elsősorban a már jól bevált, kooperatív és differenciált tanulás, szervezés szerinti tanítás, a széleskörű versenyhelyzetek teremtése, a tanulók egyéni érdeklődésének, képességének, tehetségének megfelelő felkészítés-fejlesztés, szakkörök, és választható foglalkozások széles skálája.

A felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások szervezésével fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus alkalmazásával, a szakértői véleményekkel megalapozva segítjük a BTM-s és SNI-s gyermekek tovább haladását.
A lexikális tudás helyett / mellett- főként alsó tagozatban- előtérbe helyezzük a logikus gondolkodásra építő tanítást, a lényegmegragadó és kritikai összefüggések feltárására építő képességfejlesztést, mely tanulóinkat, gyermekeinket a megszerzett tudás új helyzetekben való kreatív hasznosítására teszi képessé.
Mindezeket, az egyéni és csoportmunkák előtérbe helyezésével, a differenciált oktatásszervezéssel kívánjuk elérni. Az előző tanévekben megerősödött nevelőtestületünkben a tanulói tevékenységet előtérbe helyező tanulásszervezési módszerek iránti fogékonyság.
Munkánk eredményességét mérve gyermekeink felkészültségében, a továbbtanulási mutatókban, a versenyeredményekben látjuk viszont az erre a területre befektetett szellemi energiánkat.
A szocializációs fejlettség, a közösségi erkölcsi és viselkedési normák kialakítása, fejlesztése, mint nevelés, fontos feladatunk és látva és érzékelve a körülöttünk alakuló társadalmi helyzetet, még fontosabb feladatunkká válik a jövőben. Segítünk abban, hogy gyermekeink harmonikus, kiegyensúlyozott, a felnőttek világában is boldogulni tudó emberekké váljanak.
Azonban egyre inkább gond a neveletlenség, az elhanyagoltság, a deviancia, mely ellen közös erővel kell fellépni.
Helyzetünkből adódóan kiemelt feladat hárul e szempontból intézményünkre. Ezért a jövőben is fontosnak tartjuk gyermekeink magatartását érintő szociális és érzelmi képességének fejlesztését, a közösségi élet és az érzelmek erősítését.
Ezt minden munkatársunktól elvárt példamutatással, valamint következetes magatartás változtatási módszerekkel kívánjuk elérni. Jó lehetőség erre, az ünnepségek, megemlékezések, dekorációk, a programok munkáiba való tanulói bekapcsolódás, a közös készülődés, a felelősségvállalás az intézmény életében.

Célunk: hogy a közösségépítés hassa át továbbra is az intézményi színtér minden területét.

Intézményünkben hosszú évek óta kiemelt szerepet kap a tehetségfejlesztés, tehetséggondozás.
-Iskolánk nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó alapfokú oktatási intézmény, mely 2004-ben művészetoktatással bővült (furulya, néptánc, citera, népi ének, kerámia tanszakokon foglalkozunk ezeken a területeket tehetséges tanulókkal) – kiváló minősítéssel rendelkezik
– Ökoiskola – madárbarát iskola – tanulóinkat a környezet védelmére, fenntarthatóságra neveljük
– Vöröskereszt bázisiskola
– Szegedi Egyetem kiemelt partneriskolája (longitudinális mérések)
– Megvalósítjuk az egészséges életmódra nevelés programját.
– Tanórákon tehetségfejlesztő tanítási módszereket alkalmazásunk (kompetencia alapú oktatás, IKT eszközök alkalmazása, differenciálás, stb.)
– nyelvoktatás 1. osztálytól folyik
Tanórán kívül
– szakkörök, előkészítők, nyári táborok, erdei iskolák, úszásoktatás, pályázati keretekben különböző foglalkozások, ünnepségeken, rendezvényeken való szereplés, szabadidős foglalkozások, ökoprogramok, tehetségnapok szervezése segíti a tehetséggondozó munkát.
– Intézményben komoly sportélet folyik, kiemelt terület atlétika, kézilabda, szivacskézilabda. Számos országos helyezéssel rendelkeznek tanulóink.
– Rendszeresen felkészítjük tanulóinkat tantárgyi, művészeti versenyekre, melyekről nagyon sok szép eredményt hoznak haza területi, megyei, országos szinten is.
– Pályázatok kihasználásával a megfelelő környezet és a tárgyi feltételek adottak.
– A magas színvonalú szakmai és korszerű módszertani ismerettel rendelkező pedagógus kollégák elkötelezettek a tehetségfejlesztés irányába. A minőségi munka mindenki számára alapkövetelmény.
Úgy szeretnénk tehetségpont lenni, hogy tudjuk, nem feltétlenül a legtehetségesebb, aki az élen végez a versenyeken, de a szorgalom és a tehetség együtt figyelemreméltó eredményeket hozhat.
“A család értéket ad, a tanár kapukat nyit, a diáktársak mint katalizátorok hatnak.” Így vagyunk egymásra utalva tanár és szülő a gyermekért.
Községünk egyetlen iskolájaként az alakuló tehetségpont hatókörét településünkre, és azon belül intézményünkre szeretnénk kiterjeszteni. Szakmai találkozók rendezésével, versenyek szervezésével a tehetséggondozással-fejlesztéssel foglalkozó pedagógusok összefogásával szoros kapcsolatot szeretnénk fenntartani térségünk hasonló szervezeteivel. Hagyományainkra alapozva elsősorban művészeti, sport, természettudományi területen szeretnénk fontos szerepet betölteni hatókörünkben. Céljaink elérése érdekében továbbra is együttműködünk
– a Tankerületi Központtal
– Soponya Nagyközség Önkormányzatával
– Tehetségsegítő Tanáccsal
– helyi társintézményekkel
– helyi szervezetekkel
– iskolai alapítvánnyal
– felvesszük a kapcsolatot a közelünkben lévő tehetségpontokkal tapasztalatcsere érdekében
Jó kapcsolatot ápolunk a megyei médiával, ahol rendszeresen nyilvánosságot adunk tehetséggondozó munkánknak, eredményeinknek. Folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket, érdeklődőket az iskola életéről, versenyeinkről, eredményeinkről, terveinkről.
Iskolánk nem önmagába bezárt világ, egyre nyitottabbá vált. Szakmai önállósága nem csak nagyobb lehetőséget jelent, hanem megnövelte a felelősséget is. A szerteágazó külső kapcsolatok sorában kiemelt hely illeti meg a más iskolákkal fennálló kapcsolatokat. Ez akkor jó, ha a tanítványok számára teremtenek további kulturális, művészeti, sport, tanulmányi lehetőségeket és a tantestületek között pedig tényleges szakmai együttműködés alakul ki. Minden gyermek tehetséges valamiben, így minden tanárnak foglalkoznia kell a tehetségekkel. Ehhez a tevékenységhez elhivatott, innovatív pedagógusokkal rendelkezünk.
A tehetséges gyermek megismerése, fejlesztése olyan komplex feladat, amely rendkívül idő- és munkaigényes, ezért más tehetségpontok tapasztalatát, a szakma elismert képviselőinek hozzáértését szívesen vesszük.
Intézményünk vallja, hogy minden egyes gyermekben benne rejlik a tehetség ígérete, ezért egyik fő feladatunknak tekintjük megteremteni azokat a lehetőségeket, ahol a tanulók tehetsége kibontakozhat. A pedagógiai munkánk során minden tehetségnek ígérkező gyermek számára meg kívánjuk adni annak a lehetőségét, hogy a benne kibontakozó specifikus tehetségforma fejlődjön. Iskolánkban igyekszünk tanulóinkat úgy nevelni, olyan ismeretekhez juttatni, hogy tudjanak a változásokhoz, új ismeretekhez alkalmazkodni. Az általános iskolából kikerülve olyan biztos alaptudással és műveltséggel rendelkezzenek, és olyan erkölcsi normák szerint viselkedjenek, amely alkalmassá teszi őket a továbbhaladásra.
A Szegedi Egyetem kiemelt partneriskolájaként hosszú évek óta közös méréseket végzünk, nyomon követjük tanulóink fejlődését 1. osztálytól a 8. osztály végéig (longitudinális mérések). Évek óta minden 1. osztályos tanulót mérünk úgynevezett DIFER mérőeszközzel.
– Természettudományok, sport, művészetek területén szakkörök szervezése
– Előkészítő foglalkozások (8. osztály magyar, matematika)
– Bemutató órák tartása évente több alkalommal
– Szivacskézilabda, kézilabda szakkör
– Kiállítások szervezése
– Helyi, területi, megyei verseny szervezése a tehetséggondozásban érintett területen tanulóknak, azokon eredményes szereplés
– Művészeti bemutatók szervezése (furulya, néptánc, citera, népi ének, kerámia)
– Tehetségnapok szervezése, részvétel tanulmányi versenyeken (térségi, megyei, országos)
– Tehetséggondozó tábor, erdei iskola szervezése évente
– Projektnapok, témahetek szervezése
– Ökoiskolai programok szervezése