Ökoiskola

ÖKOISKOLAI TEVÉKENYSÉG

Iskolánk tantestülete azt vallja, hogy a környezet és az egészség egymástól elválaszthatatlan fogalmak. A természet, környezet óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről sem, mivel az ember a természet része. Intézményünk pedagógiai programjában évek óta kiemelt helyet foglal el a környezeti nevelés, a környezettudatosság kialakítása, a környezet védelme, amely maga után vonja a fentarthatóságot is. Célunk, hogy tanulóink váljanak érzékennyé környezetük állapota iránt. Legyenek képesek a környezet sajátosságainak megismerésére és értékelésére, a természet és az ember alkotta értékek megőrzésére.
Ezen célok hatékonyabb megvalósulása érdekében pályázott iskolánk 2012-ben sikeresen az ökoiskola címre és lett részese az ökoiskola hálózatnak.

FEJLESZTÉSI CÉLKITŰZÉSEINK

Elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését.
Olyan tájékozott és tevékeny tanulókat nevelni, akik kreatív, problémamegoldó gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet és a környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság terén, és felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös tetteikben.
Az ökológiai nevelés során a tanulókat megismertetni azokkal a jelenlegi folyamatokkal, amelyek következményeként bolygonkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Konkrét hazai példákon felismertetni a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív környezeti következményeit. Megértetni a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás elvét. A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá. Szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén.

AZ ÖKOISKOLA CÉLJA, FELADATAI

• Környezeti nevelési folyamat megvalósítására történő törekvés.

• Felismerése, hogy a gazdasági, társadalmi és ökológiai folyamatok kölcsönösen függnek egymástól.

• Környezettudatos szemléletmód kialakítása az iskolai keretek között.

• Fenntarthatóság gondolatkörének átadása.

• „Zöld” szemléletmód átadása.

• Környezeti nevelés témakörei segítségével, integráció kialakítása a tantárgyak között.

• Ökológiai kultúra kimunkálása a tanulók, szülők és a helyi kapcsolatok segítségével.

• Környezeti nevelés kapcsán, együttműködés keresése az iskolán kívüli partnerekkel.

• Módszertani sokszínűség alkalmazása (együttműködés, problémamegoldás, felfedező tanulás).

• Témanapok, témahetek szervezése a fenntarthatóság köré.

• Felelős hulladék kezelési szemléletmód kialakítása az iskola diákjaiban.

• Törekvés az iskola energiatakarékos és környezettudatos működtetésére.

• Az iskola és épített környezetének rendben tartása, törekvés a harmóniára az élővilággal.

• A feladatok megoldásában a csapatmunka előtérbe helyezése, az egyéni megoldásokkal szemben.